crestarca.com

2016年联邦及一些省份主要抵税额

2016年联邦及一些省份主要抵税额如下:

         

Federal

Ont.

B.C.

Alta.

 

抵税额适用税率

15.00%

5.05%

5.06%

10.00%

 

个人基本

$11,474

$10,011

$10,027

$18,451

 

配偶及完全受养人*

11,474

8,500

8,586

18,451

 

      净收入限额

*

850

859

*

 

病弱受养人(>18岁)*

6,788

4,719

4,388

10,680

 

      净收入限额

6,807

6,707

6,989

7,056

 

小孩(最高)*

*

*

*

*

 

收养*

15,453

12,213

15,453

12,619

 

残障*

8,001

8,088

7,521

14,232

 

残障附加*

4,667

4,717

4,387

10,680

 

养老金(最高)

2,000

1,384

1,000

1,421

 

年龄(65岁及以上)*

7,125

4,888

4,497

5,141

 

      净收入限额

35,927

36,387

33,473

38,275

 

医疗费用限额*

2,237

2,266

2,085

2,384

 

看护人*

4,667

4,719

4,387

10,681

 

      净收入限额

15,940

16,143

14,850

16,981

 

工作*

1,161

*

*

*

 

加拿大养老金(最高)*

2,544

2,544

2,544

2,544

 

加拿大就业金(最高)*

955

955

955

955

 

小孩活动及艺术费*

     *

*

500

*

 

首次购房*

5,000

*

*

*

 

学费及学生贷款利息*

     *

*

     *

     *

 

教育及书本费*

 

 

 

 

 

 - 全职 - 每月

465

539

200

717

 

 - 业余 - 每月

140

161

60

215

 

慈善捐款*

 

 

 

 

 

 - 首次200元适用税率

15.00%

5.05%

5.06%

10.00%

 

 - 超出部分适用税率

29.00%/

11.16%

14.70%

21.00%

 

 

33.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:需要注意的是带 *号的项目,会随着收入的增加而减少,或随着费用的增

    加而减少,或有按收入比例,或有其它规定,在报税时请参照相关说明。


Created on 2017-02-21


更多文章